Svenskt-Grekiskt Lexicon

Ett enklare index

Utgivet av Carl Wilhelm Linder (*1825 - †1882), Prof. vid Lunds Universitet, och Carl August Walberg (*1827 - †1874), Adj. vid Uppsala Universitet. Lundequistska Bokhandeln, Uppsala 1862.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV | W | X | Y | Z | ÅÄÖ |

Övriga sidor: Titel - baksida, Förord 1 - 2, Tryckfel och Förkortningar.

A a - af, af - afbild, afbilda - affectera, affektfull - afgörande, afhalka - aflysa, aflång - afråda, afräkna - afskrift, afskrifva - afsteg, afsticka - aftappning, afteckna - afvika, afvikelse - aktningsvärd, aktsam - allsidig, allsköns - alternera, alun - andlig, andlös - angifva, angifvande - anledning, anlete - annars, annorledes - anslag, ansluta - antaga, antagande - arbeta, arbetare - armé, armhåla - att, attribut - axel, axelbred -

B bakom, bakport - bara, barack - barsliten, bas - bedröfva, bedröfvelse - befolka, befolkning - begjuta, begjutning - behandla, behandling - bekant, bekantskap - belåtenhet, belägen - benhud, benhufvud - bergsbo, bergsbruk - beröringspunkt, besagd - beskydd, beskydda - bestorma, bestormning - bestämdhet, bestämmelse - besättande, besättning - betraktande, betraktelse - betänklighet, betänksam - beväpna, beväpning - bildhuggeriarbete, bildlig - bistå, bistånd - blanka, blankhet - blind, blindbock - blomma, blomma - blygsamhet, blygsel - bod, bodbetjent - bord, bordduk - bortblanda, bortblåsa - bortrödja, bortröjdning - boss, bostad - bredvid, bref - brokig, brokighet - bryggare, brylling - bränning, brännjern - bukformig, bukgjord - byte, byteshandel - bära, bärarlön - böneman, bönfalla -

C ceremoni, ceremoniel - citron, citronaktig -

D daggryning, dagjemning - degradera, deklamation - den, denarius - derstädes, dersammastädes - diphtong, direkt - djurart, djurartad - drabba, drabbning - dricka, dricka - dryckeskärl, dryckeslag - dufhane, dufhus - dykarkonst, dylik - dåraktig, dåraktighet - dödsbädd, dödsdag - dörrvaktare,

E e - efterdöme, efterdömlig - eftersökning, eftertal - egga, egna - element, elementarkunskap - emellanåt, emellertid - enfaldig, enfaldighet - enslig, enslighet - erfarenhet, erfarenhetssats - etymolog, evangelisk -

F fackla, fadd - falla, fallande - fara, farbar - fastskrufva, fastställa - feg, feghet - festlig, festlighet - fingra, fingrynig - fjettra, fjolla - flicklapp, flickning - flykt, flykta - fnasker, fnassel - folktal, folktalare - fortfara, fortgå - fotknöl, fotlös - framför, framföra - framryckande, framräcka - framåt, framända - fri, fria - friskhet, frisläppa - frukta, fruktan - fråndöma, frånfälle - fukt, fukta - furage, furie - , - fångenskap, fångst - fälla, fällande - färga, färgare - följa, följaktig - för, för - förakta, föraktare - förbifart, förbigå - förbud, förbud - fördrifva, fördrifvande - föredraga, föredöme - föreslå, förespegla - föreviga, förevisa - förfrågan, förfuska - förhatlig, förhemliga - förklara, förklaring - förlisa, förlita - förlägga, förläna - förmörka, förmörkelse - förolämpning, förord - förrän, förränta - förskjuta, förskjutning - försona, försonare - förstånd, förståndig - försvarskrig, försvarslös - förtiga, förtjenst - förtviflan, förtvina - förvaring, förvaringsmedel - förändring, förära -

G gammal, gammaldags - generel, gengåfva - genomföra, genomlida - genomsläppa, genomsmyga - gestalt, gestalta - gillra, giltig - glindra, glitter - gnat, gnata - godhjertenhet, godkänna - grann, granne - groda, grodgrön - grundfast, grundfel - grälig, grälighet - gudamåltid, gudasaga - gunst, gunstbenägen - , - gång, gångare - gälla, gälla - göra, göra -

H haf, hafre - hakformig, hal - halstarrig, halsstarrighet - handelsdomstol, handelsfartyg - handterlig, handtlangare - hasardspel, hed - helgd, helgedag - hemresa, hemresa - heta, heterodox - hitom, hitta - hjerta, hjertelag - honungsdagg, honungsfärgad - hota, hotelse - hufvudord, hufvudorsak - hundgård, hundhalsband - husgeråd, husgud - hvarigenom, hvarje - hvit, hvitaktig - hysa, hyssa - hålla, hållare - hårdraga, hårdskalig - hälft, häll - hänsyfta, hänsyftning - häst, hästafvel - högaktning, högaltare - hölja, hölster -

I i, i - idas, ide - igenkännande, igenom - inbilla, inbillning - indrägtig, indränka - ingefära, ingen - inhänga, inhölja - inmänga, inmäte - inre, inreda - inskränka, inskränkning - instämma, instämmande - intjära, intolerant - inventarium, inverka -

J ja, jacka - jemn, jemna - jernhandel, jernhandlare - jordvåning, jordvext - jätteverk,

K kabal - kallmat, kallna - kant, kanta - karl, karlagestalt - katastroph, kateches - klagoljud, klagomål - klick, klicka - klunk, klunka - knarra, knorrande - knä, knäband - kola, kolaktig - komma, kommande - komoediförfattare, kompakt - konfys, kongestion - konstitution, konstitutionel - kontumaciedom, kontur - koppärrig, kopulation - korsvis, korsväg - krafla, krafs - kratta, kratta - krigserfaren, krigserfarenhet - krigstrumpet, krigstukt - kringköra, kringla - kringveckla, kringvrida - kropp, kroppsarbete - krut, kry - kränka, kränkare - kullstjelpa, kullstöta - kurera, kurir - kålgård, kålmask - kännarblick, kännbar - kärl, kärlek - kärnfullhet, kärnlös - köpstad, kör -

L lackande, lackera - lagförändring, lagg - land, landa - landtmannavara, landtmannaverktyg - lavemang, lavendel - ledning, ledsaga - lefva, lefver - leka, lekamen - lexa, lexikograph - lif, lifaktig - ligga, liggande - likformig, likformighet - lindebarn, lindning - literatör, literär - lock, locka - loppa, loppgräs - lugn, lugna - lust, lusta - lycksalig, lycksalighet - lysten, lystenhet - långledas, långlifvad - läderflaska, läderhandlare - lända, länderi - lärjunge, lärka - lätt, lätta - lögn, lögnaktig - lös, lösa -

M magnet, magplåga - man, mana - mantel, mantilj - mask, maska - mattflätare, matthet - meddelande, meddelbar - medikament, medintressent - mellandäck, mellanfinger - mening, meningslös - mensklig, mensklighet - middag, middagscirkel - mindre, minera - missfoster, missförhållande - misstanke, misstro - mjölkaktig, mjölbunke - modersköt, moderslida - morgon, morgonandakt - motpart, motparti - motvilja, motvillig - muntlig, muntra - mycken, myckenhet - mål, måla - månadsrasande, månadsraseri - månljus, månlopp - märke, märkelsetecken - möda, möda - mötesplats,

N n - namnlös, namnregister - nattkappa, nattkyla - naturlig, naturligen - nedfläcka, nedfälla - nedrulla, nedrusa - nedsätta, nedsättninga - nio, niodubbel - noppninng, norden - nygift, nygirig - , - nålpengar, nålspets - närma, närmare - näthinna, nätt -

O oafbruten, oafbruten - obehaglig, obehaglighet - obesmittad, obesoldad - obruklig, obruklighet - odygd, odygdig - offerkaka, offerknif - ofördragsam, ofördragsamhet - oförsvarlig, oförsynt - ogödd, ogörlig - oktober, okufvad - olycka, olycklig - om, omak - omfamna, omfamning - omkull, omlaga - omsorg, omsorgsfull - omvrida, omvårdnad - onåd, onådig - ord, orda - ordning, ordningskärlek - orklös, orklöshet - orättfången, orättfärdig - oslipad, oslutad - osäkerhet, osäljbar - otur, otvifvelaktig - ovan, ovana - oxkött, oxstall -

P pallra, palm - paradis, paradisisk - pass, passa - pelsmössa, pelsverk - perla, perlband - physiognom, physiolog - pistacie, pistacieträd - platt, platta - plågoande, plågsam - ponton, poppel - praktik, praktikabel - pressa, pressning - privatlif, privatlärare - proportion, proposition - pråm, prång - punkt, punktera - , påbinda - påk, påkalla - påtränga, påtvinga -

Q qvarn, qvarnhjul - qvinnoprat, qvinnoprydnad -

R rak, raka - rationel, reagera - refning, reform - regntid, regnvatten - ren, rena - resa, resa - reta, retelse - rik, rike - ring, ringa - rof, rofaktig - rostfärg, rostig - rusa, rusande - rykte, rymd - rådbråka, rådfråga - räcka, räcka - räkning, ränker - rätt, rätta - rättmätig, rättmätighet - röfveri, röja - röst, rösta -

S sak, sak - sakta, sakta - samfällighet, samfält - sammandrifva, sammanfalla - sammanlöpa, sammanmalet - sammansöka, sammansökande - samvetsagg, samvetsenlig - sansa, sanslös - se, sed - sedvanlig, seg - sen, sena - sid, sida - sig, sigill - silfverservis, silfverskrin - sinne, sinnebild - sjelf, sjelfbedrägeri - sju, sjua - sjutio, sjutiotusend - sjöluft, sjölukt - skadeslöshet, skadestånd - skamtafla, skandal - skattebidrag, skattebörda - skepp, skeppa - skifva, skildra - skinnpels, skinnpåse - skogsväsende, skogsåverkan - skott, skotta - skriftlärd, skriftställare - skräckbild, skräda - skull, skulle - skynda, skyndsam - skämtfull, skämtsamhet - skön, skönfärgare - slag, slaga - slimsa, slinga - sluta, slutande - slägt, slägte - smak, smaka - smuts, smutsa - snarka, snarkning - snöhvit, snömoln - solstråle, solstygn - sorgfällighet, sorglig - spekulera, spel - spindel, spindellik - sprittning, sprund - spänna, spänne - staka, stake - stat, stata - steg, stegben - stenrik, stenrikhet - stillastående, stillatigande - stoppa, stoppnål - straffa, straffare - stråle, strålformig - studsa, studsande - stå, stål - ståthållare, ståthållarskap - stänga, stängande - sucka, suckande - svalka, svall - sviklig, svimma - svärma, svärmande - synnerligen, synod - såpa, såpa - säker, säkerhet - sätt, sätta - sönderbryta, sönderbrytning -

T tacka, tacka - taga, tagel - tal, tala - talförhet, talförmåga - tanke, tankeanstängning - teckna, teckning - theaterpenningar, theaterpjes - tid, tideböcker - till, tillackordera - tillbakastå, tillbakastöta - tillflöda, tillfoga - tillgodogöra, tillgrepp - tillkämpa, tillkännagifva - tillskyndan, tillskära - tillsätta, tillsättning - tillägg, tillägga - tiotusen, tipp - tjock, tjocka - tofva, tofva - topp, topp - tradition, traf - tredje, tredjedagsfeber - triumphera, triumphsång - trotsa, trotsig - trång, trångbröstad - träffa, träffning - tubba, tubbande - tupp, tuppfäktning - tvist, tvista - tvärs, tvärsida - tyngdkraft, tyngdlag - tår, tåras - tänka, tänkande - töväder,

U u - undandragande, undandölja - underbinda, underblåsa - underkufva, underkufvande - understödja, undersåte - ungdom, ungdomlig - uppbrinna, uppbrista - uppehälle, uppelda - uppför, uppföra - upphöjning, upphöra - upplösa, upplöslig - uppror, upprorisk - uppsluka, uppslå - uppstöta, uppstötning - upptåga, upptågsmakare - urin, urinvånare - utan, utandas - utböja, utbörding - utfärda, utfästa - uthållighet, uthäfva - utlära, utläsa - utprånglare, utprägla - utskjuta, utskott - utstaka, utstakande - uttjena, uttolka - utvisa, utvotera -

V vagnsaxel, vagnshjul - vallning, vallpipa - vanställa, vanställning - vargtjut, varig - vattenpass, vattenpelare - vederläggning, vedermäle - verkan, verklig - verldskännedom, verldslig - vexelbank, vexelfeber - vidlyftig, vidlyftighet - vild, vildbasare - villkor, villkorlig - vinklig, vinkällare - vips, vira - vitsord, vitsorda - vräkning, vränga - vånda, vånda - väderväxling, vädja - vägvisare, vägviserska - välja, välklang - välvillig, välväxt - vänskaplig, vänskapsband - värdshus, värdshusvärd - växt, växtdjur -

Y ysta, ystande -

Å åkare, åkdon - årstid, årsväxt - återfordran, återforsla - återstå, återställa -

Ä äfven, äfvenledes - ämnessven, än - ärbar, ärbarhet -

Ö ö, öbo - öfver, öfverallt - öfverflödighet, öfverfull - öfverlista, öfverlistande - öfverspinna, öfverspola - öga, ögla - öppen, öppenhet - östlig,