Bengt Hedræus

* Yxnäs 1608 † Uppsala 3.1.1659

Titelsida

NORDISK FAMILJEBOK Stockholm 1909

Hedræus, Benedictus (Bengt), astronom, f. 1608 på Yxnäs (Dalsland), d. 3 jan. 1659, blef student i Uppsala 1630 och utnämndes till professor i "praktisk matematik" där 1649, sedan han under sex år uppehållit sig på resor i utlandet och studerat bl. a. i Leiden. H. egnade sig företrädesvis åt den praktiska astronomien och inrättade för detta ändamål ett eget litet privatobservatorium i Uppsala - det första observatoriet där - samt försåg det med en asimut-kvadrant, förfärdigad under hans egen tillsyn. H. utgaf äfven en skrift i praktisk astronomi, Nova et accurata astrolabii geometrici structura, ubi gradus horumque singula minuta prima, nec non quadrantis astronomici azimuthalis, qua non solum prima sed et singula minuta secunda distincte observari possunt (1643) (Uit de BIBLIOTHEEK van Constantijn Huygens jr), samt efterlämnade i skrift åtskilliga föreläsningskurser i trigonometri och praktisk geometri. I det förstnämnda arbetet beskrifves nonien, som då emellertid redan var bekant på andra håll.

S. 215.

Jernkontorets annaler / Sextiofemte årgången. 1910

Det berättas visserligen, att »den första masugn samt stångjernsbruk på Dal uppfördes år 1640», men om denna uppgift, hvilken för öfrigt icke kunnat återfinnas och vinna bekräftelse bland Bergs-amtets handlingar, är riktig, så torde anläggningen hafva varit af obetydlig beskaffenhet, eftersom densamma ej mer omtalas. Berättelsen visar dock, att man hyste förhoppningar att mineralrikedomar skulle vara att erhålla i Dalsland. Både koppar- och järnfyndigheter, oftast dock af ringa värde, blefvo efter hand kända; mutsedlar utfärdades och 1649 meddelades privilegier på Jordsäters bruk i Högsäters socken. Detta skulle bedrifvas af ett bolag, hvilket utgjordes af professor Hedraeus i Upsala samt hans bröder Thomas och Lars Christersson, af hvilka den förre var vice markscheider och den senare ägde Öxnäs (Yxnäs) i nyssnämnda församling, hvarest också en bruksanläggning, att döma af några kortfattade uppgifter därom, tog sin början följande året. Detta bolag efterträdde ett föregående, som på sin tid haft privilegier på Jordsäter, men af någon numera okänd anledning förverkat dem.

S. 201.

Skrifter

Hedraeus, Benedictus Christierni, 1608-1659
Nova et accurata astrolabii geometrici structura, vbis gradus, boramque singula minuta prima, nec non, quadrantis astronomicis azimuthalis, quo non solum prima, sed et singula minuta secunda distinctè observari possunt una cum utriusqve usu, claris et perspicuis exemplis illustrato Ex officina Wilhelmi Christiani Boxii, sumptibus aucotis, Lvgdvni Batavorvm, 1643.
Latin (16) 1-104 (32) s., 5 pl.
Google/Gent
Google/Michigan
Kungl. biblioteket, Roggebiblioteket Krigsarkivet, Biblioteket Kungl. biblioteket Stockholms universitetsbibliotek Norrköpings stadsbibliotek, Finspongssamlingen

Källor

-
-

Övrigt

Lindroth, Sten, 1914-1980
Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden, Stockholm : Norstedt, 1997
Erikson, Alvar, 1908-1982
En undersökning av Anders Spoles Sphaerica et usus globorum, 1694, Göteborg, 1974, Vetenskapligt humanistlatin under stormaktstiden, 1.
Spole, Anders, 1630-1699.
Computus Ecclesiasticus Multoties Postquam Praelectus Publice ad Multorum Desideria Typis Exscriptus. Uppsala. 1692
Latinen i Norden 1500-1700
indlæg ved nylatinkurset på Biskops-Arnö august 1975 / red.: Karsten Friis-Jensen. København : Museum Tusculanum, 1977, Opuscula Græcolatina, 11
Kallinen, Maija
Lectures and Practices. The Variety of Mathematical and Mechanical Teaching at the University of Uppsala in the 17th Century. Universities and Science in the Early Modern Period. ed. Mordechai Feingold, Victor Navarro-brotons. pp. 111-125. Springer
Nordenmark, Nils V. E., 1867-1962
Astronomiens historia i Sverige intill år 1800. Uppsala ; Stockholm, 1959 ; Lychnos-bibliotek, 17:2. Naturvetenskapernas historia i Sverige intill år 1800, 2.
Edestam, Anders
Benedictus Christierni Hedraeus. Nationen och Hembygden IX. Skriftserie utgiven av Värmlands Nation i Uppsala och Föreningen Nationen och Hembygden. Uppsala 1964. Illustr. 198 s. Häftad.
Losman, Arne
Hedraeus, Benedictus Christierni. Svenskt Biografiskt Lexikon, Band 18. (Stockholm: Kungliga Boktryckeriet P.A. Nordstedt & Soner, 1971), pp. 501-502.
Sneewins, Johannes
signatures, sundial & uhr.
Zinner, Ernst
Deutsche und Niederländische Astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts (1956).
Zinner, Ernst
Die ältesten Räderuhren und modernen Sonnenuhren : Forschungen über den Ursprung der modernen Wissenschaft / von Ernst Zinner, Bamberg, 1939. Bericht / Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 28.
Zinner, Ernst
Ptolemäus und das Astrolabium. Isis, Vol. 41, No. 3/4 (Dec., 1950), pp. 286-287
Vitruvius
De Architectura IX
Bihang till Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar. 1931
s.410.
Upsala universitets årsskrift - 1875
s.121
Arkiv för matematik, astronomi och fysik, Kungl. Svenska vetenskapsakademien. 1903
s.16
The Leibniz-Des Bosses Correspondence
translated, edited, and with an introduction by Brandon C. Look and Donald Rutherford. Yale University Press. New Haven 2007. 978-0-300-11804-9. LXXIX,477 s.
Mathieu, Vittorio
Leibniz e Des Bosses (1706-1716). Torino, 1960.
Delambre, J. B., Delambre, M.
Histoire de l'astronomie moderne ss. 125-6.
Schmidt, Fritz (red.)
Arabische Instrumente in orientalischen Studien. Bd 5, Geschichte der geodätischen Instrumente und Verfahren im Altertum und Mittelalter. Frankfurt am Main,1991. 399 s., xxvi pl.-s. : ill.