Ἀείδω

Metrisk analys

Skriv eller kopiera, t.ex. från Perseus Collection, lite hexameterAA) Det fungerar bäst med homerisk hexameter. i fältet nedan. Som synes går det bra att ha radnummer i början eller slutet av varje rad. Ett klick och man kan se daktyler och spondeerBB) Mer om hexameter. träda fram.


UTF-8 [1]